Vårt möte blir ju lite speciellt även i år i och med att vi inte kan ses, men vi får försöka göra det bästa av situationen och så får vi förhoppningsvis ses när situationen förbättras. Vi ska enligt våra stadgar ha årsmöte varje år före 30 april och syftet är att våra medlemmar ska få chansen att utvärdera styrelsens arbete och göra sin röst hörd.

Så här går vårt digitala årsmöte till:

På den här sidan guidar vi dig genom årsmötets 7 punkter och ger dig tillgång till de dokument du behöver för att kunna rösta. Rösta gör du genom att fylla i den här enkäten (öppnas i nytt fönster) som du även hittar i slutet på den här sidan. Genom att rösta så bekräftar du dig i vår närvarolista/röstlängd. Vi kommer att gå igenom hur ni röstat på – gruppnivå – på vår digitala träff den 21 april.

1. Det första du ska ta ställning till är om vårt årsmöte är behörigt utlyst. Enligt våra stadgar ska man få information om årsmötet senast 3 veckor före mötet. Vår kallelse gick ut 22 april – dvs inom tidsramen.

2. Nu kan du kika igenom vår förvaltningsberättelse som du hittar i vår Årsredovisning för 2020 (öppnas i nytt fönster) där vi berättar om viktiga händelser under året och sammanfattar vilka projekt som fått bidrag under året.

3. I samma Årsredovisning hittar du också vår ekonomiska berättelse som vår kassör Daniel Nilsson kommenterar så här:

” Året som varit har i hög utsträckning präglats av pandemin som haft en stor påverkan på de projekt och organisationer som FadderbarnsFonden stödjer såväl som för styrelsearbetet och aktiviteter. De totala inbetalningarna/bidragen till fonden uppgick till 814 618 kr. Vid årets slut hade fonden närmare 380 medlemmar som stödjer fonden med regelbundna månads- eller kvartalsöverföringar.

Fondens ekonomi har under 2020 försämrats – främst av tre skäl:

 1)Intäkterna har minskat pga. av uteblivna/inställda aktiviteter och även försäljningen av exempelvis kort/böcker har minskat.

2) Gåvor till fonden har också minskat under året – både från kontor/avdelningar men också från privatpersoner.

3) Fonden har under året valt att aktivt öka utbetalningarna till organisationerna då akuta behov uppstått som en följd av pandemin.

Vi hoppas att den negativa intäktstrenden kan brytas i takt med att pandemin minskar. En viktigt del i arbetet blir att öka kännedomen om fonden och dess verksamhet. Vi fokuserar särskilt på yngre kollegor då vi ser att medelåldern hos våra medlemmar ökar, vilket innebär en risk för inbetalningarna minskar framgent. Antalet anställda i Handelsbanken planeras också att minska under kommande år och då är det viktigt att öka medlemsandelen för att motverka effekten.

Även i år har fonden haft julkortsförsäljning med ett för fonden unikt motiv.  Julkortsförsäljningen har skett till kontor, avdelningar samt privatpersoner i Sverige via förbeställningar och bankens interna tryckeri Utdata användes för produktion och distribution. Pga pandemin kunde ingen fysisk försäljning anordnas.

Under året har fonden mottagit ett par större gåvor från privatpersoner och från insamlingar i samband med exempelvis födelsedagar, begravningar eller pensioneringar. Dessa har minskat under ett år där kalas och firanden varit mer sällsynta. I samband med jul har fonden fått julgåvor från kontor och avdelningar där man istället för julklapp till personalen skänkt en julgåva till fonden och det är vi väldigt glada för.

Sedan ett par år tillbaka kan FadderbarnsFonden ta emot gåvor via Swish och det har underlättat vid insamlingar till fonden.”

4. FadderbarnsFonden revisor är Susanne Nilsson och hon har precis som vanligt granskat bokföring och årsredovisning och kommenterar så här:

”Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i föreningen Handelsbankens FadderbarnsFond för år 2020. Styrelsen har ansvaret för räkenskaps-handlingar och förvaltning. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisning och förvaltning på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Jag har planerat och genomfört revisionen med utgångspunkt i ett riskbaserat synsätt för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Revisionen har innefattat att granska ett urval av underlagen med avseende på belopp och annan information i räkenskapshandlingar. Vidare har redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem prövats varefter en bedömning har gjorts av den samlade informationen i årsredovisningen. Väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen har granskats för att bedöma om styrelsen handlat i enlighet med föreningsstadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för uttalandena nedan.

Jag föreslår Föreningsstämman att Resultat- respektive Balansräkning enligt styrelsens förslag fastställes samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.”

I enkäten tar du ställning till om du tycker att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

5.  Vi har i år inte mottagit några motioner.

6. Daniel Nilsson och Judith Baird Johansson ingår i valberedningen som föreslår följande förändringar i fondens styrelse och i övriga roller:

Lämnar styrelsen (på egen begäran):

  • Nahrin Ibrahim, CEVB, ledamot
  • Susanne Nilsson, CTSI, revisor
  • Judith Baird Johansson, CDH, valberedningen

Omval 2 år:

  • Anne von Knorring-Outters, CETC
  • Annika Jangel, CQMF
  • Marie Strålfors, CIP
  • Daniel Nilsson, HSK
  • Dimitri Romakin, HITB
  • Åsa Sandberg, CDZU

Nyval 2 år:

  • Christel Stridh, CXAG, föreslås som nytt val till revisor (2 år).

Övriga styrelsemedlemmar är sedan tidigare valda för ytterligare 1 år. Du tar ställning till valberedningens förslag i enkäten.

7.  Varje år ska vi fastställa föreningens årsavgift. Styrelsens förslag är fortsatt 0 kronor. Du tar ställning till förslaget i enkäten

Nu har du fått all information och är förhoppningsvis redo att rösta i vårt årsmöte. Det gör du genom denna enkät (öppnas i nytt fönster).

Så. Nu är du klar!

Stort tack för din medverkan. Inom kort får du kallelse och möteslänk till vår digitala träff 21 april.

/Styrelsen