Tack för att du deltar i vårt årsmöte!

Vi ska enligt våra stadgar ha årsmöte varje år före 30 april och syftet är att våra medlemmar ska få chansen att utvärdera styrelsens arbete och göra sin röst hörd.

Så här går vårt digitala årsmöte till:

På den här sidan guidar vi dig genom årsmötets 7 punkter och ger dig tillgång till de dokument du behöver för att kunna rösta. Rösta gör du genom att fylla i den här enkäten (öppnas i nytt fönster) som du även hittar i slutet på den här sidan. Genom att rösta så bekräftar du dig i vår närvarolista/röstlängd. Vi kommer att gå igenom hur ni röstat på – gruppnivå – i kommande nyhetsbrev.

1. Det första du ska ta ställning till är om vårt årsmöte är behörigt utlyst. Enligt våra stadgar ska man få information om årsmötet senast 3 veckor före mötet. Vår kallelse gick ut 30 mars  – dvs inom tidsramen.

2. Nu kan du kika igenom vår förvaltningsberättelse som du hittar i vår Årsredovisning för 2021 (öppnas i nytt fönster) där vi berättar om viktiga händelser under året och sammanfattar vilka projekt som fått bidrag under året.

3. I samma Årsredovisning för 2021 hittar du också vår ekonomiska berättelse som vår kassör Daniel Nilsson kommenterar så här:

”Pandemin fortsatte att prägla verksamheten, den har fortsatt att påverka våra projekt och organisationer som vi stödjer samt styrelsearbetet och aktiviteter. De totala inbetalningarna/bidragen till fonden uppgick till 866 421 kr. Vid årets slut hade fonden närmare 380 medlemmar som stödjer fonden med regelbundna månads- eller kvartalsöverföringar.

Fondens ekonomi försämrades något under året. Försäljningsintäkterna från kort och böcker har fortsatt att minska.

Personalgåvor till fonden minskade med ca 16 000 kronor, motsvarande 3% av detta gåvoslag. Däremot ökade gåvor från kontor, där vi även kunde glädjas oss åt en större, enskild gåva.

Fonden återgick under året till en mer normal utbetalningsnivå efter att under år 2020 ha genomfört ett antal  extrautbetalningar med anledning av pandemin.

Vi hoppas att intäkterna kan fortsätta öka (år 2021 visade totalt 6% högre intäkter jämfört med år 2020), inte minst nu när pandemin verkar släppa sitt grepp. Det är av stor vikt att öka kännedomen om fonden och dess verksamhet. Vi fokuserar särskilt på yngre kollegor då vi ser att medelåldern hos våra medlemmar ökar, vilket innebär en risk för inbetalningarna minskar framgent.

Även i år har fonden haft julkortsförsäljning med ett för fonden unikt motiv.  Julkortsförsäljningen har skett till kontor, avdelningar samt privatpersoner i Sverige via förbeställningar och bankens interna tryckeri Utdata användes för produktion och distribution.

 Även under år 2021 har fonden mottagit gåvor från insamlingar i samband med exempelvis födelsedagar och pensioneringar. Dessa tillfällen har minskat under ett år där kalas och firanden varit mer sällsynta. I samband med jul har fonden fått julgåvor från kontor och avdelningar där man istället för julklapp till personalen skänkt en julgåva till fonden och det är vi väldigt glada för.

FadderbarnsFonden tar emot gåvor via Swish och det har underlättat vid insamlingar till fonden.”


4. FadderbarnsFonden revisor
är Christel Strid och hon har granskat bokföring och årsredovisning och kommenterar så här:

”Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i föreningen Handelsbankens FadderbarnsFond för år 2021. Styrelsen har ansvaret för räkenskaps-handlingar och förvaltning. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisning och förvaltning på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Jag har planerat och genomfört revisionen med utgångspunkt i ett riskbaserat synsätt för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Revisionen har innefattat att granska ett urval av underlagen med avseende på belopp och annan information i räkenskapshandlingar. Vidare har redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem prövats varefter en bedömning har gjorts av den samlade informationen i årsredovisningen. Väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen har granskats för att bedöma om styrelsen handlat i enlighet med föreningsstadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för uttalandena nedan.

Jag föreslår Föreningsstämman att Resultat- respektive Balansräkning enligt styrelsens förslag fastställes samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.”

I enkäten tar du ställning till om du tycker att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

5.  Vi har i år inte mottagit några motioner.

6. Daniel Nilsson från valberedningen föreslår följande förändringar i fondens styrelse och i övriga roller:

Nyval 2 år:

  • Camilla Fors, CEVT
  • Emil Mårtensson, CEDI
  • Ingela Roslin, SKP

Lämnar styrelsen (på egen begäran):

  • Erika Österlund, CEDI
  • David Nori, 6174

Övriga styrelsemedlemmar samt revisor är sedan tidigare valda för ytterligare 1 år. Du tar ställning till valberedningens förslag i enkäten.

7.  Varje år ska vi fastställa föreningens årsavgift. Styrelsens förslag är fortsatt 0 kronor. Du tar ställning till förslaget i enkäten

Nu har du fått all information och är förhoppningsvis redo att rösta i vårt årsmöte. Det gör du genom denna enkät (öppnas i nytt fönster).

Så. Nu är du klar!

Stort tack för din medverkan.

/Styrelsen